Δημοσίευση του έργου LIFE RE-WEEE στην «European Circular Economy Stakeholder Platform»