Οδηγός ορθών πρακτικών πρόληψης παραγωγής αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Φυλάδιο