Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου